APOGEUM

APOGEUM jest grupą firm działającą od 2006 roku i realizującą usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości i budownictwa. Od 2010 roku, w związku z rozwojem działalności, została wydzielona firma Apogeum Sp. z o.o. jako oddział związany z projektowaniem, geologią, geotechniką, i ochroną środowiska.

Zapewniamy swoim klientom profesjonalne doradztwo w zakresie gruntów budowlanych podczas wszystkich etapów procesu inwestycyjno-konstrukcyjnego. Naszych klientów obejmujemy fachową obsługą od fazy rozpoznania terenu przed zakupem, przez fazę koncepcji, projektowania, budowy, aż po eksploatację. Świadczymy usługi z zakresu geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz ochrony środowiska. Realizujemy wszelkie dokumentacje ze wskazanych powyżej dziedzin, które występują w procesie inwestycyjno-budowlanym.

O FIRMIE

Nasze usługi kierujemy do wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: do inwestorów, deweloperów, project managerów, architektów, projektantów, konstruktorów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru. Działamy również na rzecz właścicieli, zarządców i inwestorów, których nieruchomości podlegają niekorzystnym wpływom gruntów lub wód podziemnych.

Obecnie realizujemy szeroką gamę dokumentacji projektowych i powykonawczych w ramach zagadnień związanych z gruntami budowlanymi. Jedną ze sztandarowych usług firmy są badania typu „detailing and reassessment of geotechnical conditions” polegające na uszczegółowieniu wcześniejszych badań geotechnicznych (przeprowadzonych przez Apogeum Sp. z o.o. lub inny podmiot) tuż po wykonaniu wykopów fundamentowych.
Wykonanie takiego badania może zaoszczędzić wielu problemów oraz opóźnień związanych z robotami gruntowymi oraz pracami fundamentowymi, przy minimalnym koszcie początkowym. Może także przynieść inwestorowi lub generalnemu wykonawcy znaczne oszczędności, związane ze zmianą geometrii fundamentów oraz elementów nośnych konstrukcji oraz zmianą formy wzmocnienia gruntów słabonośnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji BAZA WIEDZY.

Kolejną z naszych specjalności jest przygotowywanie ekspertyz geotechniczno-konstrukcyjnych oraz doradztwo w tym zakresie. Specjalizujemy się w ekspertyzach uwzględniających istnienie wzmożonego niekorzystnego oddziaływania gruntów na konstrukcje. Zajmujemy się projektowaniem rozwiązań mających na celu usunięcie przyczyn przemarzania, podsiąkania, zawilgocenia, spękania podziemnych części budynków.
W zakres  tej  części  działalności  firmy wchodzi również wykonywanie ekspertyz, opinii i dokumentacji związanych z: modernizacją/remontem istniejących obiektów liniowych i kubaturowych, rozbudową składowisk odpadów, budową elementów infrastruktury technicznej, oceną wpływu planowanej inwestycji na okoliczne konstrukcje, a także ekspertyz uszczegóławiających lub weryfikujących warunki gruntowe w rejonach projektowanego wzmocnienia podłoża budowlanego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ.