Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Opracowywana jest zwykle na potrzeby zaawansowanego etapu projektowego, na podstawie rozszerzonego zakresu badań polowych i laboratoryjnych w stosunku do zakresu wykonywanego na potrzeby opinii geotechnicznej. Dokumentacja badań podłoża gruntowego jest obligatoryjną formą dokumentowania geotechnicznego dla obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej (geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych).

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-2:2009) musi charakteryzować i uzasadniać zastosowaną metodykę, wyniki prac polowych i laboratoryjnych wraz ich interpretacją oraz przedstawiać model geologiczny podłoża. Standardowo opracowana dokumentacja zawiera w szczególności:

 • dostępne informacje geotechniczne, geologiczne wraz z odpowiednimi danymi,
 • geotechniczną ocenę danych, przedstawiającą założenia poczynione w czasie interpretacji wyników badań,
 • zestawienie wszystkich wykonanych prac polowych,
 • dokumentację metod użytych do badań polowych i laboratoryjnych,
 • sprawozdania z poszczególnych badań, w tym przegląd badań terenowych i laboratoryjnych,
 • ocenę pozyskanych danych geotechnicznych, w tym wyniki badań w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej,
 • zestawienie wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych dla każdej warstwy,
 • głębokości zwierciadła wody gruntowej i jego sezonowe wahania,
 • przekroje pokazujące układ warstw podłoża,
 • szczegółowe opisy wydzielonych warstw z podaniem ich właścicowości fizycznych i mechanicznych,
 • uwagi dotyczące nieregularności występujących w obrębie warstw,
 • podanie propozycji dalszych robót terenowych, badań laboratoryjnych itp.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)