Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych

 • APOGEUM
 • /
 • baza wiedzy
 • /
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych

Dokumentacja ustalająca zasoby eksploatacyjne wykonanego ujęcia/otworu studziennego zawiera następujące elementy w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej:

 • lokalizacja ujęcia,
 • charakterystyka dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę oraz zamierzeń w zakresie gospodarki wodnej,
 • opis zagospodarowania terenu oraz charakterystyka sąsiednich ujęć wody,
 • zakres i wyniki przeprowadzonych badań hydrogeologicznych (w tym: prace geologiczne i badania terenowe, pompowanie próbne, badania laboratoryjne),
 • charakterystyka ujęcia (morfologia i hydrografia, budowa geologiczna i stratygrafia, warunki hydrogeologiczne, parametry techniczne ujęcia, parametry hydrogeologiczne ujęcia takie jak: współczynnik filtracji, wydajność jednostkowa, promień leja depresji, wydajność dopuszczalna),
 • ustalenie zasobów eksploatacyjnych,
 • charakterystyka oraz prognoza trwałości właściwości wód podziemnych,
 • stan środowiska wokół ujęcia oraz zagrożenia dla jakości wód podziemnych,
 • ustalenie strefy ochronnej ujęcia,
 • wnioski i zalecenia w zakresie eksploatacji, zabezpieczeń, zagospodarowania terenu,
 • załączniki: lokalizacja inwestycji wraz z planem zagospodarowania terenu oraz planem orientacyjnym, zestawienie zbiorcze wyników wierceń, wyniki badań laboratoryjnych, decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych, karta informacyjna dokumentacji (wraz z wersją w formie elektronicznej).

Szczegółowe wymagania, jakie powinna spełniać tego typu dokumentacja hydrogeologiczna, definiują:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1214)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)