Ekspertyzy geotechniczno-konstrukcyjne

Ekspertyzy geotechniczno-konstrukcyjne realizowane są w ramach ustalenia i weryfikacji wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji. Ekspertyza w większości przypadków nie jest wymagana do pozyskania decyzji administracyjnych, jednak standardowy zakres robót i badań niezbędnych do jej opracowania pozwala na miarodajną ocenę stanu konstrukcji i optymalne dostosowanie sposobu naprawy stwierdzonych defektów do warunków ekonomicznych inwestycji.

W ramach opracowywania specjalistycznych ekspertyz Apogeum Sp. z o. o. realizuje zadania w zakresie monitoringu geologiczno-inżynierskiego, również w fazie eksploatacji i modernizacji obiektów.

Zakres merytoryczny ekspertyz geotechniczno-konstrukcyjnych może zawierać np.:

  • określanie przyczyn spękania fundamentów i elementów konstrukcji budynków powiązane ze wskazaniem przyczyn pojawiania się innych symptomów wadliwości konstrukcji obiektu oraz sformułowaniem wytycznych w zakresie usunięcia skutków wystąpienia problemu,
  • wskazanie przyczyn zawilgocenia i pojawienia się wody gruntowej w kondygnacjach podziemnych wraz z wytycznymi dotyczącymi usunięcia zawilgoceń,
  • przygotowanie ekspertyz związanych z modernizacją/remontem istniejących obiektów liniowych i kubaturowych, rozbudową składowisk odpadów, budową elementów infrastruktury technicznej,
  • przygotowanie ekspertyz uszczegóławiających lub weryfikujących warunki gruntowe w podłożu wykonywanego wzmocnienia gruntów lub posadowienia pośredniego fundamentów (np. na palach).

W zależności od szczegółowego zakresu, w ramach ekspertyzy wykonuje się wiercenia i sondowania geotechniczne, odkrywki fundamentowe w celu określenia stanu fundamentów oraz ich odkształceń, a także inne zakresy prac uzgodnione pomiędzy specjalistami z zakresu geologii, rzeczoznawstwa i projektowania konstrukcji budowlanych.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)