Eurokod 7

Przyjęte przez Polskę normy europejskie:

  • PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
  • PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

mające status Polskich Norm od momentu wprowadzenia ich do stosowania, określają ogólne i rozszerzone zasady oraz reguły projektowania geotechnicznego w zakresie m.in.:

  • pozyskania i przetwarzania danych geotechnicznych, ustalania wartości parametrów geotechnicznych, sporządzania dokumentacji,
  • wymagań projektowych, wykonawczych, odbiorowych, sytuacji obliczeniowych, stanów granicznych nośności i użytkowalności, w tym przy projektowaniu konstrukcji fundamentów bezpośrednich i palowych, kotw gruntowych, konstrukcji oporowych i budowli ziemnych, a także w zakresie oceny stateczności ogólnej,
  • sprawowania nadzoru geotechnicznego i monitoringu robót budowlanych, wymagań w zakresie wykonywania nasypów, odwodnień budowlanych, ulepszania i wzmacniania podłoża,
  • planowania i dokumentowania badań podłoża, w tym określania celów badań, ich etapów,
  • wymaganego zakresu i metodyki badań laboratoryjnych i polowych, w tym pobierania próbek,
  • interpretacji i oceny wyników badań.

Konsekwencją przyjęcia i stopniowego wdrażania Eurokodów jest wejście w życie nowego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).