Kategorie geotechniczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) zakres badań realizowanych w ramach opracowania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentacji geologiczno inżynierskiej jest uzależniony od kategorii geotechnicznej do jakiej zaliczony został obiekt budowlany. Jej ustalenie zależy od „stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu, charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, od stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko”.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest ustalana przez projektanta obiektu na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

Kategorie geotechniczne:

Kategoria I obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. I kategoria geotechniczna obejmuje np.:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;

Kategoria II obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. Przykładowe konstrukcje należące do kategorii II to:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe powyżej 2 m różnicy poziomów, utrzymujące grunt albo wodę,
 • wykopy powyżej 1,2 m głębokości i nasypy budowlane powyżej 3 m wysokości oraz inne budowle ziemne,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

Kategoria III obejmuje:

 • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych
 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie i eksploatacja może zagrażać użytkownikom, w tym: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
 • obiekty budowlane zaliczone do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397),
 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
 • tunele w twardych, niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)