Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska w rejonie inwestycji

W ramach oceny stanu zanieczyszczenia środowiska w rejonie inwestycji, w zależności od jej specyfiki, lokalizacji oraz pozostałych czynników, wykonujemy m.in.:

  • badanie zanieczyszczenia środowiska gruntowego, pobór i analizę próbek gruntu z porównaniem uzyskanych wyników do dopuszczalnych ilości określonych w odpowiednich rozporządzeniach i instrukcjach oraz rozpoznanie obecności źródeł zanieczyszczeń,
  • badanie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, pobór i analiza próbek wody, zakwalifikowanie wód do jednej z klas jakości,
  • charakterystyki stanu przyrody, zwłaszcza obiektów chronionych i stanu obiektów zabytkowych,
  • ocenę wpływu planowanej inwestycji budowlanej – wraz z jej ewentualnymi wariantami – na środowisko,
  • ocenę możliwości inwestycyjnej wynikającej z uwarunkowań środowiskowych w powiązaniu z analizą opłacalności przedsięwzięcia.

 

Obok instrumentów prawnych ochrony środowiska takich jak obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko organy administracji samorządowej i rządowej w uzasadnionych przypadkach mogą narzucić obowiązek oceny stanu zanieczyszczenia środowiska w rejonie projektowanej inwestycji. Tego typu ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska można przeprowadzić zarówno na etapie rozpoczynania inwestycji potencjalnie mogącej wpływać niekorzystnie na środowisko gruntowo-wodne, jak i w fazie budowy czy eksploatacji.