Projekt odwodnienia

Projekt odwodnienia budowlanego (wykopów, budynków) jest opracowaniem służącym określeniu warunków hydrogeologicznych na potrzeby odwodnienia, z uwzględnieniem schematu hydrodynamicznego, niezbędnych obliczeń, przewidywanego oddziaływania odwodnienia na środowisko i obiekty budowlane, a także charakterystyka przewidzianego monitoringu.

Podstawą prawną sporządzania projektu odwodnienia jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).

Wykonanie projektu odwodnienia wykopu fundamentowego w ramach realizacji całego przedsięwzięcia może wiązać się, w zależności od konkretnego przypadku, m.in. z zaprojektowaniem i wykonaniem badań hydrogeologicznych, sporządzeniem i zatwierdzeniem dokumentacji hydrogeologicznej, uregulowaniami techniczno-formalnymi zrzutu i odprowadzenia wód z odwodnienia, z przygotowaniem rejestru geodezyjnego w obszarze oddziaływania odwodnienia oraz sporządzeniem operatu wodnoprawnego dla pozyskania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie odwodnienia studniami depresyjnymi i/lub odprowadzeniem wód. Ustalenie niezbędnych procedur wymaga indywidualnej analizy uwarunkowań technicznych i formalnych danej inwestycji.

Typowy projekt odwodniania zawiera m.in.: określenie przedmiotu, celu i zakresu opracowania; charakterystykę inwestycji; omówienie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych (stopień rozpoznania hydrogeologicznego, charakterystykę poziomów wodonośnych); założenia projektowe odwodnienia; metodykę obliczeń i ich wyniki; opis zakresu robót odwodnieniowych; prognozę oddziaływania odwodnienia na podłoże obiektów budowlanych i na środowisko; harmonogram robót; dane techniczne i opis wykonania studni i piezometrów, a także szereg danych formalnych.