Przekrój geotechniczny

Przekroje geotechniczne, jako element sporządzanych dokumentacji, obrazują budowę geologiczną wraz z warunkami hydrogeologicznymi i wydzielonymi warstwami geotechnicznymi wzdłuż pionowej płaszczyzny, której orientację ustala się w zależności od potrzeb rozpoznania podłoża planowanej inwestycji. W praktyce przekroje geotechniczne najczęściej konstruuje się na podstawie profili wierceń badawczych i w zależności od potrzeb uzupełnionych wynikami równolegle wykonanych sondowań (dynamicznych, statycznych itp.) oraz badań laboratoryjnych gruntów. Przekrój dowiązany jest do rzędnych wysokościowych punktów ustalonych różnymi metodami (w tym za pomocą niwelacji technicznej).