ABOUT US

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja oparta jest na wynikach rozszerzonego zakresu badań określających zmienność cech podłoża gruntowego, w tym: rodzaju i genezy gruntów, ich właściwości fizycznych, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, warunków hydrogeologicznych, przepuszczalności podłoża wraz z oceną szczelności podłoża dla konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych.

800-×-385_4

Dokumentacje geotechniczne

Bezpieczne przygotowanie procesu inwestycyjnego wymaga prawidłowego przeprowadzenia zarówno dokumentowania budowy geologicznej i parametrów podłoża budowlanego jak i zaawansowanego projektowania geotechnicznego. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala się na podstawie bieżących wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

800-×-385_3

Ekspertyzy geotechniczno-konstrukcyjne

Realizowane są w ramach ustalenia i weryfikacji wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji. Ekspertyza w większości przypadków nie jest wymagana do pozyskania decyzji administracyjnych, jednak standardowy zakres robót i badań niezbędnych do jej opracowania pozwala na miarodajną ocenę stanu konstrukcji.

800-×-385_2

RECOMMENDED

1
2
3
4