operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny jest to dokument szczegółowo charakteryzujący i analizujący dane przedsięwzięcie związane z szeroko pojętymi zagadnieniami korzystania z wód, budowy lub utrzymywania urządzeń wodnych pod względem wymogów środowiskowych i przepisów zawartych w prawie wodnym. Jest on podstawowym dokumentem na podstawie, którego można uzyskać pozwolenie wodnoprawne związane w części lub całkowicie z zamierzoną inwestycją.

Zawartość operatu wodnoprawnego określona jest w art. 132 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U 2001  nr 115 poz.1229). Powinien on składać się z dwóch części: opisowej i graficznej.

 • Część opisowa operatu musi zawierać oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia i jego siedziby, wyszczególnienie m.in. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, rodzaju urządzeń pomiarowych, stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, a także wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich oraz szereg wymogów technicznych, takich jak:
  • opis urządzenia wodnego, w tym określenie jego położenia za pomocą współrzędnych geograficznych,
  • podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania,
  • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym,
  • ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego,
  • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
  • planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
  • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

 • Część graficzna operatu zawiera:
  • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
  • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
  • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

 

Artykuł 132 Prawa wodnego precyzuje ponadto pozostałe wymogi techniczne jakie powinien spełniać operat w przypadkach: ubiegania się o pozwolenie na pobór wód, na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych lub na rolnicze wykorzystanie ścieków.

 

Powiązane akty prawne:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)