projekty robót geologicznych

Projekt robót geologicznych jest dokumentem, w którym przedstawia się szczegółowe uwarunkowania techniczne i uwarunkowania formalne planowanych robót i prac geologicznych, niezbędnych do opracowania dokumentacji geologicznych. Zgodnie z ustawą „Prawo geologiczne i górnicze” i jego aktami wykonawczymi projekt robót geologicznych podlega wcześniejszej decyzji zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracji. Przystąpienie do badań następuje po uprawomocnieniu w/w decyzji i urzędowemu zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do prac/robót określonych w decyzji zatwierdzającej projekt.

Kopia tej decyzji powinna znaleźć się w części tekstowej każdej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub hydrogeologicznej wymagającej opracowania projektu. Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne muszą realizować zakres badań przewidziany w projekcie i zawierać opracowanie wyników tych badań.

Szczegóły dotyczące obowiązujących procedur formalnych oraz wymogów stawianych projektom robót geologicznych zawierają:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)