raporty o oddziaływaniu na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr. 257 poz. 2573) precyzuje i wymienia w punktach konkretne rodzaje inwestycji, które wymagają lub mogą wymagać opracowania omawianej dokumentacji. Rozporządzenie definiuje też przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko a także  szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycje uznane za potencjalnie znacząco wpływające na środowisko wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi bardzo istotny dokument w postępowaniu OOŚ (ocena oddziaływania na środowisko), które jest instrumentem prawnym ochrony środowiska. OOŚ ocenia wpływ planowanej inwestycji budowlanej (lub wydobywczej) na środowisko. Raport dostarczany przez inwestora podlega weryfikacji i wiąże się z uzyskaniem wymaganych prawnie uzgodnień. Raport stanowi jeden z etapów postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Raport przede wszystkim charakteryzuje planowane przedsięwzięcie oraz opisuje stan przyrody, zwłaszcza obiekty chronione i stan obiektów zabytkowych. Dokumentacja ta przewiduje również zakładane warianty realizacji i uzasadnienia dokonanego wyboru. Raport o oddziaływaniu na środowisko ponadto powinien zawierać analizę skutków środowiskowych i społecznych w razie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnych aspektów środowiska oraz potencjalnych konfliktów społecznych, a także zakres przewidywanego monitoringu środowiskowego.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest wydawana przez odpowiedni organ ochrony środowiska, którym przeważnie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.