środowiskowe i geotechniczne due diligence nieruchomości

 • APOGEUM
 • /
 • OFERTA
 • /
 • środowiskowe i geotechniczne due diligence nieruchomości

Proces przed zakupem nieruchomości, który obejmuje szereg czynności prowadzących do rozpoznania terenu pod kątem możliwości inwestycyjnych, wynikających z uwarunkowań geotechnicznych i środowiskowych. Opracowanie to ma duże znaczenie przy ocenie wartości nieruchomości, bezpośrednio przyczynia się do analizy opłacalności przedsięwzięcia i może przyczynić się do pokaźnych oszczędności inwestorów. Środowiskowo-geotechniczne due-diligence pozwala na sprecyzowanie warunków realizacji inwestycji w aspekcie uwarunkowań gruntowo-wodnych oraz na określenie spodziewanych zakresów oddziaływania na środowisko i przewidzenie ewentualnej kwalifikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
W zakres środowiskowo-geotechnicznego due-diligence w zależności od specyfiki przedsięwzięcia wchodzić może m.in.:

 • rozpoznanie obecności źródeł zanieczyszczeń (np. zakładów przemysłowych, terenów poprzemysłowych, składowisk odpadów, stacji paliw, baz przeładunkowych); rodzaju i stężenia obecnych lub potencjalnych zanieczyszczeń w otoczeniu przedmiotowej działki; pobranie i analiza próbek wody i gruntu; interpretacja wyników zgodnie z wymogami rozporządzeń, norm i wytycznych,
 • scharakteryzowanie ewentualnych zobowiązań i potencjalnych kosztów inwestora, związanych np. z usunięciem zanieczyszczenia i rekultywacją środowiska (w przypadku niektórych zanieczyszczeń, koszty rekultywacji mogą być wyższe od kosztów nieruchomości, stąd istotna jest identyfikacja rodzajów i pochodzenia substancji szkodliwych),
 • rozpoznanie możliwych dróg  migracji zanieczyszczeń na podstawie zbadanych warunków geologicznych,
 • opracowanie lokalizacji i charakterystyki obszarów/obiektów ochrony środowiska,
 • badanie geotechniczne w fazie rozpoznania terenu w celu wyboru lub uszczegółowienia lokalizacji inwestycji oraz wykonanie studium geologiczno-inżynierskiego w fazie planowania wariantów inwestycji,
 • pozyskanie informacji na temat warunków wodnych (powierzchniowych i podziemnych),
 • wykonywanie odkrywek fundamentowych oceniających oraz weryfikujących stan i głębokość fundamentów, warunków gruntowo-wodnych w ich podłożu,
 • ujęcie podstawowych wytycznych do projektowania posadowienia budynków
 • wywiad w zakresie: ustalenia lokalizacji i głębokości istniejących instalacji podziemnych oraz obserwacji zalewania wodą i przejawów zawilgoceń sąsiednich obiektów podpiwniczonych,
 • rozpoznanie ukształtowania terenu i możliwości odwodnienia powierzchniowego pod kątem zastosowania drenażu z grawitacyjnym odprowadzaniem wód gruntowych,
 • weryfikacji istnienia na przedmiotowej działce w przeszłości zabudowy, obecności fragmentów jej fundamentów oraz instalacji podziemnych i innych elementów infrastruktury technicznej,
 • badanie głębokości posadowienia i zachowania się konstrukcji obiektów sąsiednich,
 • wyznaczenie zasięgu zalegania gruntów słabonośnych z określeniem zmienności głębokości stropu gruntu nośnego na przedmiotowej działce,
 • określenie możliwości i warunków przyłączenia do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej,
 • scharakteryzowanie układu komunikacyjnego i odległości dróg dojazdowych, opracowanie strategii,
 • ocena zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz ogólnym systemem zarządzania środowiskowego.