Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny jest dokumentem, który w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-2:2009) stanowi integralną część projektu budowlanego w zakresie wykorzystania kompletu danych geotechnicznych do projektowania konstrukcyjnego. Zawartość projektu geotechnicznego musi być zgodna z zapisami Eurokodu 7 i obejmuje głównie:

  •    wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych i częściowe współczynniki bezpieczeństwa,
  •    obliczeniowy model podłoża gruntowego (w prostych przypadkach przekrój geotechniczny),
  •    obliczenia nośności i osiadań oraz ogólnej stateczności podłoża gruntowego,
  •    określenie oddziaływań od gruntu i wody gruntowej,
  •    sposób przeciwdziałania ujemnym oddziaływaniom na projektowaną konstrukcję,
  •    określenie ewentualnej konieczności i zakresu monitoringu obiektu budowlanego,
  •    prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie,
  •    ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów,
  •    specyfikację badań dla zapewnienia jakości robót ziemnych, specjalistycznych robót geotechnicznych itp.

 

Podstawa prawna:

 

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)