o firmie

Apogeum Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom profesjonalne doradztwo w zakresie gruntów budowlanych podczas wszystkich etapów procesu inwestycyjno-konstrukcyjnego.

APOGEUM jest firmą działającą od 2006 roku i realizującą usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości i budownictwa. Od 2010 roku w związku z rozwojem działalności część firmy związana z projektowaniem, geologią, geotechniką i ochroną środowiska została wydzielona jako Apogeum Sp. z o.o.

Firma świadczy usługi z zakresu geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz ochrony środowiska. Realizujemy wszelkie dokumentacje ze wskazanych powyżej dziedzin, które występują w procesie inwestycyjno-budowlanym. Naszych klientów obejmujemy fachową obsługą od fazy rozpoznania terenu przed zakupem, przez fazę koncepcji, projektowania, budowy, aż po eksploatację.

Nasza firma

Firma świadczy usługi z zakresu geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz ochrony środowiska. Realizujemy wszelkie dokumentacje ze wskazanych powyżej dziedzin, które występują w procesie inwestycyjno-budowlanym. Naszych klientów obejmujemy fachową  obsługą od fazy  rozpoznania terenu przed  zakupem, przez fazę koncepcji, projektowania, budowy, aż po eksploatację. Szczegółowe informacje dotyczące świadczonego zakresu usług znajdują się w zakładce OFERTA.
Apogeum Sp. z o.o. kieruje swoje usługi do wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: do inwestorów, deweloperów, project managerów, architektów, projektantów, konstruktorów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru. Apogeum Sp. z o.o. działa również na rzecz właścicieli, zarządców i inwestorów, których nieruchomości podlegają niekorzystnym wpływom gruntów lub wód podziemnych.
Obecnie Apogeum Sp. z o.o. realizuje szeroką gamę dokumentacji projektowych i powykonawczych w ramach zagadnień związanych z gruntami budowlanymi.
W swojej ofercie mamy przygotowywanie
dokumentacji geotechnicznych, dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentacji powykonawczych, dokumentacji projektowych, operatów wodnoprawnych, wykonywanie ekspertyz konstrukcyjno-geotechnicznych, wykonywanie badań zanieczyszczenia gruntu, wykonywanie badania stanu gruntu, stanu środowiska naturalnego na różnych etapach procesu inwestycyjnego, eksploatacyjnego oraz przed zakupem nieruchomości, a także wiele innych.
Jedną ze sztandarowych usług firmy są badania typu „detailing and reassessment of geotechnical conditions” polegające na uszczegółowieniu wcześniejszych badań geotechnicznych (przeprowadzonych przez Apogeum Sp. z o.o. lub inny podmiot) tuż po wykonaniu wykopów fundamentowych.
Wykonanie takiego badania może zaoszczędzić wielu problemów oraz opóźnień związanych z robotami gruntowymi oraz pracami fundamentowymi, przy minimalnym koszcie początkowym.
Może przynieść inwestorowi lub generalnemu wykonawcy znaczne oszczędności związane ze zmianą geometrii fundamentów oraz elementów nośnych konstrukcji
oraz zmianą formy wzmocnienia gruntów słabonośnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod hasłem „geotechniczne badania uszczegóławiające” w zakładce BAZA WIEDZY.
Kolejną ze specjalności firmy jest przygotowywanie ekspertyz geotechniczno-konstrukcyjnych oraz doradztwo w tym zakresie. Specjalizujemy się w ekspertyzach uwzględniających istnienie wzmożonego niekorzystnego oddziaływania gruntów na konstrukcje. Zajmujemy się projektowaniem rozwiązań mających na celu usunięcie przyczyn przemarzania, podsiąkania, zawilgocenia, spękania podziemnych części budynków.  W zakres  tej  części  działalności  firmy wchodzi również wykonywanie ekspertyz, opinii i dokumentacji związanych z: modernizacją/remontem istniejących obiektów liniowych i kubaturowych, rozbudową składowisk odpadów, budową elementów infrastruktury technicznej, oceną wpływu planowanej inwestycji na okoliczne konstrukcje, a także ekspertyz uszczegóławiających lub weryfikujących warunki gruntowe w rejonach projektowanego wzmocnienia podłoża budowlanego.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.