dokumentacje geologiczno – inżynierskie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska stanowi całościowe opracowanie wyników badań polowych i laboratoryjnych podłoża budowlanego inwestycji, służące do oceny warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych i innych obiektów inżynierskich oraz na potrzeby planowania przestrzennego. Dotyczy to zwłaszcza poziomu posadowienia obiektu.

Dokumentacja oparta jest na wynikach rozszerzonego zakresu badań określających zmienność cech podłoża gruntowego, w tym: rodzaju i genezy gruntów, ich właściwości fizycznych, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, warunków hydrogeologicznych, przepuszczalności podłoża wraz z oceną szczelności podłoża dla konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych. W dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obligatoryjne są również: stwierdzenie lub wykluczenie obecności zagrożeń geologicznych wraz z oceną ryzyka geologicznego w perspektywie realizacji inwestycji; ogólna ocena i prognoza wpływu inwestycji na środowisko (w przypadku inwestycji, które nie podlegają procedurze OOŚ); ocena stanu technicznego obiektów sąsiednich; określenie programu dalszego monitoringu, w tym także zakresu robót odbiorowych na etapie wykonawczym.

Dokumentacja zgodnie z wymogami prawnymi powinna mieć rozbudowaną formę, złożoną z części tekstowej (z niezbędnymi wnioskami i wytycznymi projektowymi), części tabelarycznej oraz graficznej, co ma umożliwić projektantom konstrukcji pełną analizę danych i podjęcie stosownych decyzji w zakresie optymalnych ekonomicznie i technicznie rozwiązań projektowych. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest już na etapie koncepcyjnym współpraca specjalistów w dziedzinie geologii inżynierskiej, geotechniki i projektowania konstrukcyjnego, z którymi ustala się niezbędny zakres i harmonogram badań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego dokumentację geologiczno-inżynierską opracowuje się dla projektowanych obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a także do drugiej kategorii geotechnicznej  w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii. Przypadki, w których obligatoryjne jest sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, określa również ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” wraz z jej aktami wykonawczymi. Mowa tam m.in. o planowaniu przestrzennym, posadawianiu obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa wodnego czy inwestycji liniowych, o podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji, podziemnym składowaniu odpadów czy składowaniu opadów na powierzchni.

Aby przygotować się do wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, należy najpierw uzyskać w imieniu inwestora decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Organami administracji geologicznej zatwierdzającymi projekty robót i dokumentację w przypadku typowych inwestycji kubaturowych realizowanych w Polsce są starostowa powiatowe (na terenie Warszawy – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jako miasta na prawach powiatu). Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej projekt oraz jej uprawomocnieniu się, a także po urzędowym zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót przystępuje się do ich realizacji. Apogeum zapewnia inwestorom (jako ich pełnomocnik) profesjonalną obsługę w zakresie wyżej wymienionych procedur formalnych. Na podstawie wyników badań sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską, niezbędną do wykonania projektu budowlanego, a następnie do otrzymania pozwolenia na budowę.

Ilość etapów dokumentowania geologiczno-inżynierskiego zależy od typu budownictwa, potrzeb projektowych, wielkości obiektu, kategorii geotechnicznej obiektów i stopnia złożoności budowy geologicznej. Zakres badań gruntu ustalany jest przez inwestora/zleceniodawcę i projektanta konstrukcji w konsultacji z geologiem inżynierskim, geotechnikiem oraz podwykonawcami specjalistycznych robót geotechnicznych.

W zależności od fazy przygotowania przedsięwzięcia inwestor może zamówić wykonanie badań na etapie rozpoznania terenu w celu wyboru lokalizacji inwestycji lub przed zakupem działki, studium geologiczno-inżynierskiego w fazie planowania wariantów dużych inwestycji (lub opinii czy ekspertyz dla małych inwestycji), dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby projektowania, dokumentacji uzupełniającej (w tym dodatku do dokumentacji) w czasie realizacji inwestycji, monitoringu geologiczno-inżynierskiego w fazie eksploatacji obiektu.

Szczegółowe informacje na temat wymogów i zasad sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1214)

 

Powiązane akty prawne:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1214)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)