Przekrój hydrogeologiczny

Przekroje hydrogeologiczne, jako załącznik do dokumentacji hydrogeologicznej, stanowią graficzne ujęcie warunków hydrogeologicznych wzdłuż pionowej płaszczyzny. W praktyce najczęściej konstruuje się je na podstawie danych wynikowych z otworów wiertniczych, innych otworów studziennych, wyrobisk górniczych oraz sztucznych lub naturalnych odsłonięć poprzez interpretację wyników rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.  Przekrój hydrogeologiczny zawiera takie elementy jak: litologia warstw wodonośnych, utworów słabo przepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych, oznaczenie rzędnej otworów wiertniczych i ich głębokości względem powierzchni, zwierciadła nawierconego i ustabilizowanego wód podziemnych, współczynnika filtracji przypisanego do poszczególnych warstw, przewodności hydraulicznej i innych danych dotyczących warunków hydrogeologicznych.