Geotechniczne badania uszczegóławiające

  • APOGEUM
  • /
  • Geotechniczne badania uszczegóławiające

Apogeum Sp. z o.o. doradza swoim klientom wykorzystanie czasu ewentualnych przestojów procesu budowlanego na wykonanie geotechnicznych badań uszczegóławiających. Zwykle dają one możliwość reklasyfikacji stanów i parametrów gruntów budowlanych. Dzięki dokładniejszemu poznaniu podłoża posadowienia obiektów budowlanych, pojawia się możliwość poprawy bezpieczeństwa obiektów oraz zmniejszenia kosztów procesu budowlanego.
Apogeum Sp. z o.o. wykonuje dla swoich klientów geotechniczne badania uszczegóławiające na zasadzie minimalizacji wstępnych kosztów dla inwestora oraz wykonywania dalszych etapów badań uszczegóławiających jedynie w przypadku istnienia bezpośredniego uzasadnienia ekonomicznego lub ze względów bezpieczeństwa konstrukcji.
Przeprowadzone dotychczas badania tego typu przyniosły inwestorom znaczne oszczędności umożliwiając np. bezpieczną rezygnację z wzmocnienia podłoża palami czy zmianę geometrii fundamentów i elementów nośnych konstrukcji, zmniejszając tym samym radykalnie zużycie betonu. Od strony formalno-prawnej zmiany wynikające z wykonania dodatkowych badań wnoszone są zwykle jako aneksy do projektu budowlanego, a więc nie pociągają za sobą konieczności wykonywania projektów zamiennych czy innych opóźnień formalno-prawnych w procesie budowlanym.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)